• در آستانه نوروز 1397 برگزار شد: نشست پایان سال مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با همکاران

 • مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت در کردستان: تحقق اهداف نامگذاری سال نیازمند عملگرایی و پرهیز از شعارگویی است

 • برای اولین بار کشور: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان  توافقنامه همکاری امضا کردند

Loading
Loading
 • در آستانه نوروز 1397 برگزار شد: نشست پایان سال مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با همکاران

 • مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت در کردستان: تحقق اهداف نامگذاری سال نیازمند عملگرایی و پرهیز از شعارگویی است

 • برای اولین بار کشور: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان  توافقنامه همکاری امضا کردند

Loading