شرح وظایف

1- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون در زمینه تشکیل تعاونیها

2- بررسی و تائید طرح تشکیل تعاونیها و تائید پیش نویس تائیدیه های ثبتی و موافقت نامه و مجوزهای مورد نیاز تشکیل تعاونی

3- نظارت بر برگزاری اولین مجمع عمومی جهت تاسیس تعاونی و تصویب اساسنامه

4- انجام امور مربوط به صدور مجوز ثبت و تشکیل تعاونی های موضوع بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاونی

5- برنامه ریزی و نظارت بر همایشهای تخصصی و توسعه ای جهت جذب متقاضیان تشکیل تعاونیها

6- بررسی و ارائه نظر نسبت به وضعیت ادای و مالی تعاونیهای تازه تاسیس

7- انجام بازدید مورد نیاز از شرکتهای تعاونی با هماهنگی اداره نظارت

8- اجرای برنامه های ابلاغی حوزه ستادی حسب دستور مقام مافوق

9- تقسیم کار و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی

10- انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه