شرح وظایف

1- برنامه ریزی جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در تعاونیها

2- نظارت بر امور تعاونی ها و اتحادیه ها به منظور تطبیق فعالیت انهابا اساسنامه "آئین نامه و دستور العملهای مصوب قانونی و بررسی طرحهای بهبود و ارتقاء کیفیت و بهره وری در تعاونی ها

3- بررسی پرونده های مربوط به انحلال تعاونی هایموضوع تبصره 2 ماده 54 قانون بخش تعاونی و تشکیل مجامععمومی تعاونی های موضوع تبصره 2 ماده 35 و تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی به استثناء تعاونی های فرا استانیو اتحادیه های تعاونی سراسری

4- نظارت بر نحوه برگزاری مجامع عمومی و اعزام نماینده جهت حضور در مجامع

5- ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای مفاد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونیبا هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه

6- مشارکت در بررسی صلاحیت هیات مدیره و بازرسین تعاونی های مشمول

7- شناسایی و رسیدگی به امور تعاونی های راکد و غیر فعال

8- کنترل اطلاعات مربوط به مجامع و شرکتهای تعاونی در سامانه نظارتی