شرح وظایف

1- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و سایر مقررات موضوعه وانجام اقدامات لازم در سطح استان

2- تشویق و کمک  و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونیها در بخشهای تولیدی" توزیعی و خدماتی  با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم شوراهای اسلامی استان

3- برنامه ریزی به منظور حمایت از شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون استان و شهرستان در رائه خدمات حقوقی مالی حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز

4- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی"مالی"اداری و هدایت آنها در جهت بهره گیری ازروشها و سیستمهای بهینه و ایجاد هماهنگی با دستگاههای ذیربط در اعمال کمکهای فنی  اداری و مالی  و ... به منظور اداره صحیح تعاونیها

5- نظارت بر صدور مجوز ثبت و تشکیل تعاونی ها موضوع بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاونی و ماده 21 قانون شرکتهای تعاونی و اجرای مفاد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی با هماهنگی ستاد وزارتخانه

6- انجام اقدامات لازم جهت انحلال تعاونی های موضوع ماده 54 قانون بخش تعاونی و تشکیل مجامع عمومی تعاونی های موضوع تبصره 2 ماده 35 تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی  به استثناء تعاونی های فرا استانی و اتحادیه های تعاونی فرا استانی

7- فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای تهیه طرح "ایجاد "توسعه"بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نطارت بر امور انها و جلوگیری از فعالیت سوء استفاده کنندگان از نام یا عنون تعاونی در چارچوب قوانین موضوعه