شرح وظایف

1- اجرای قانون مقررات دستورالعملها و ائین نامه های مربوط به تشکلهای کارگریو کارفرماییدر سطح استان

2- تقویت و توسعه تشکلهای کارگریو کارفرمایی از طریق ساز و کارهای ارائه شده از سوی اداره کلسازمانهای کارگریو کارفرمایی ستاد وزارتخانه

3- ترویج گفتگوهای دو جانبه و سه جانبه بین کارگران و تشکلهای مربوطه به منظور حل  مشکلات و معضلات کارگری"بهبود شرایط کار و ارتقای بهره وری نیروی کار در سطح استان

4- شرکت و نظارت بر مجامع عمومی و فرایند انتخابات تشکلهای کارگری وکارفرمایی"حسب دستور مقام مافوق و ارئه گزارشهای لازم

5- رسیدگی به امور مربوط به انحلال تشکلهای کارگری و کارفرمایی و چگونگی تشکیل هیاتهای تسویه و ارائه گزارش به مقام مافوق و ارائه راهنمایی و مشاوره به کارگران و کارفرمایان در مورد نجوه ایجاد تشکلها وانجام فرایندهای اداری مربوطه

6- برگزاری جلسات توجیهی به منظور آشنا نمودن کارگران و کارفرمایان با ویژگیها مزیتها مقررات و نحوهانجام وظایف تشکلهای کارگری و کارفرمایی با هماهنگی مقام مافوق

7- شرکت و نظارت بر مجامع عمومی تشکلها با هماهنگی مقام مافوق و ارائه گزارشات لازم