شرح وظایف

1- نظارت بر مراجع تشخیص و حل اختلاف استان در راستای رسیدگی و حل و فصل اختلافاتو شکایات کارگری و کارفرماییدر چارچوب قانون کار و مقررات مربوطه

2- نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای خطرناک سخت و زیانآور مدت کار مزد رفاهی و اشتغال زنان و نوجوانان

3- نظارت بر حسن اجرای ضوابط آئین نامه ها و دستور العملهای مرتبط با طبقه بندی مشاغل پیمانهای دسته جمعیکارگری و کارفرمایی مزد و بهره وری نیروی کار و نظارت بر حسن اجرای تایید صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی

4- برنامه ریزی و نظارت بر بازرسی از بنگاههای اقتصادی به منظور برقراری مبانی حفاظت فنی بهداشت و ایمنی کار و تطبیق شرایط کار با قوانین و مقررات ذیربط

5- نظارت بر بررسی و تایید آئین نامه های انضباط کار و کمیته های مربوطه

6- نظارت بر اجرای صحیح و اطمینان از صحت خروجی نرم افزارهای روابط کار در اداره کل و شهرستانها

7- پیگیری و نظارت بر دوره های آموزشی به منظور ایجاد وحدت رویه برای کارکنان حوزه روابط کار در سطح استان

8- اخذ آمار مربوط به عملکرد  هیاتهای تشخیص و مراجع حل اختلاف و سایر اطلاعات مربوط در سطح استان و تدوین و جمع بندی گزارشهای توصیفی و تحلیلی برای ارائه به مقام مافوق

9- تقسیم کار و نظارت بر حسن اجرای وظایف روئسا و کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمائیهای لازم به آنها