اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان / مدیریت / معاونت روابط کار / اداره حمایت ازپایداری مشاغل و بیمه بیکاری

شرح وظایف

1- مطالعه مستمر قانون"مقررات و آئین نامه های مربوط به حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری و نظارت بر اجرای قانون و مقررات بیمه بیکاری در سطح  استان

2- نظارت و پیگیری به منظور رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید و حضور موئثر و مستمردر جلسات متشکله

3- بررسی و شناسائی عوامل موثر در بروز مشکل در بنگاههای اقتصادی و ارائه راهکار و پیشنهادهایمناسب کاربردیبه منظور حمایت از مشاغل

4- بررسی و نظارت بر موضوع اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاریاز طریق راهکارهای قانونی(از قبیل معرفیکارفرمایان متقاضی جذب نیروی کار"ارائه مجوزهای لازمو نظارت بر ارائه هدفمندتسهیلات بانکی)

5- برنامه ریزی "هماهنگی و همکاری با اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استانبه منظور معرفی آموزش و ارتقاء مهارت شغلی مقرری بگیران تحت پوشش

6- تشکیل کمیته های هماهنگ استانی بیمه بیکاری با همکاری کل آموزش فنی و حرفه ایو تامین اجتماعی

7- نظارت بر استفاده از نرم افزارهای مرتبط با بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل و ارائه گزارش جهت رفع مشکلات موجود انها

8- همکاری و تعامل با ستاد وزارتخانه به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری و ارائه پیشنهاد جهت برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت