شرح وظایف

1- نظارت بر اجرای سیاستها ضوابط آئین نامه ها مقررات و برنامه های اجرایی در زمینه روابط کار پیمانهای دسته جمعی و گفتگوی اجتماعی

2- برنامه ریزی به منظور رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در زمینه روابط کار قراردادها و پیمانهای دسته جمعی استان

3- ارائه نظرات مشورتی در مورد چگونگی انعقاد قراردادها و پیمانهای دسته جمعیو ارائه نظرات  ومشاوره تخصصی به مراجع حل اختلاف و واحدهای شهرستانی در خصوص پرونده های مربوط به روابط کار

4- نظارت بر بررسی و تایید آئین نامه های انظباط کار  و کمیته های مربوطه

5- بررسی قراردادها و پیمانهای دسته جمعی کار به منظور حصول  اطمینان از انطباق آنها با قانو ن و مقررات کار

6- نظارت بر حسن اجرای اقدامات و برنامه های استاندارد سازی فرایندهای مربوط به دادرسی کار

7- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغلدر بنگاههای اقتصادی (به ویژه صنعتی)به منظور تهیه طرح یکسان برای صنایع و فعالیتهای مشابه در استان

8- تجزیه و تحلیل آمار مرتبط با روابط کار و جمع بندی و ارائه گزارش نهایی به مقام مافوق

9- پیگیری و نظارت بر دوره های اموزشی به منظور ایجاد وحدت رویهبرای کارکنان حوزه روابط کار در سطح استان