شرح وظایف

1- برنامه ریزی و حسن انجام بازرسی از کارگاههای مشمول قاون کاردر استان و شهرستانهای تابعهتوسط بازرسانکار

2- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و قانون کار آئین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی و دستور العملهای مربوطه به ویژه در زمینه کارهای سخت و زیان آور ایمنی و حفاظت فنی اشتغال نوجوانان  و اتباع خارجی

3- نظارت بر عملکرد شرکتهای خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی و بررسی گزارشات و شکوائیه های واصله در خصوص لغو یا رد صلاحیت شرکتهای مذکور

4- بررسی و نظارت بر وضعیت اشتغال اتباع خارجی مستقر در کارگاههایمشمول قانون کار و ارائه گزارشهای لازم

5- برنامه ریزی و نظارت بر ایمن سازی کارگاهها به ویژه کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیان آور

6- نظارت بر استفاده از نرم افزارهای مرتبط با بازرسی کار و ارائه گزارش جهت رفع مشکلات موجود آنها

7- برنامه ریزی برای بررسی حوادث ناشی از کار ارجاعی از طرف مراجع قضایی و انتظامی و ارائه گزارشهای لازمو ارتباط مستمر و برگزاری جلسات مشترک با سازمانها و نهادهای مرتبط با حوادث ناشی از کار در استان

8- برنامه ریزی جهت حضور بازرسان کار در دوره های آموزشی بازرسان کار و شرکت در جلسات کمیسیونها و گردهماییهای مربوطه و ارائه گزارشهای لازم به مقام مافوق

9- بررسی امکانات و تجهیزات در اختیار بازرسی کار و انجام اقدامات لازم جهت تامین نیازهای حوزه بازرسی کار "تقسیم کار بین کارکنان تحت سر پرستی و هماهنگی فعالیتهای آنان