شرح وظایف

1- تنظیم بودجه پیشنهادی و ارائه به استانداری و دفاع از آن به جهت تصویب

2- تعامل و مشارکت با دستگاه ذیربط استانی به منظور تامین منابع مالی و بودجه استانی و اخذ تخصیص آن

3- نظارت بر اجرای بودجه مصوب اداره کل براساس مواد هزینه و برنامه های مصوب ابلاغی از وزارتخانه

4- تعامل و مشارکت فعال با دستگاه ذیربط استانی به منظور دفاع از بودجه پیشنهادی و تصویب آن با همکاری و هماهنگی دفتر بودجه وزارتخانه

5- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های عملیاتی اصلاح نظام اداری در اداره کل

6- تدوین و جمعبندی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی و ارائه گزارش وزارت متبوع و سازمان مدیریت

7- برنامه ریزی و اجرای طرحهای موثر به منظور تجزیه و تحلیل روشهای مورد عمل و اصلاح و بهبود سیستمها

8- تهیه خط مشی و برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقا امور رفاهی پرسنل در طول خدمت و پس از آن

9- طراحی و برنامه ریزی به منظور استقرار اثر بخش پرسنل و امکانات و ملزومات سازمانی با رعایت ضوابط و استانداردهای بکارگیری فضاها تجهیزات و ارگونومی محیط کار

10- نظارت بر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع نیروی انسانی و اجرای نظام انتصابات مبتنی بر شایسته سالاری

11- برنامه ریزی و نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امور مالی و تنظیم کنترل حسابها براساس قوانین و مقررات مصوب در چارچوب اعتبارات ابلاغی از واحد ستادی وزارتخانه

12- برنامه ریزی جهت پیگیری اقدامات مربوط به تامین نیازهای تدارکاتی و پشتیبانی اداره کل در چار چوب مقرات و امکانات موجود

13- نظارت بر امور مربوط به برگزاری مناقصات و مزایده ها و امور کارپردازی و حسن انجام کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان

14- انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق در چار چوب قوانین و مقرات مربوطه