شرح وظایف

1- اعمال نظارت و کنترل بر کلیه دریافت ها و پرداختهای دستگاه در چار چوب مقررات مالی و محاسباتی با نظر ذیحساب

2- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقد و سپرده ها و اوراق بهادار با نظر ذیحساب

3- اعمال نظارت و کنترل بر حسابهای بانکی دستگاه و بررسی مغایرتهای موجود با نظر ذیحساب

4- انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امور مالی بر اساس قوانین و با نظر ذیحساب

5- نظارت بر استقرار سیستم حسابداری دستگاه همراه با اعمال کنترل های داخلی موثر با نظر ذیحساب مربوطه

6- نظارت بر ثبت و نگهداری حساب اموال اداره کل بر اساس ضوابط مربوطه و با نظر ذیحساب

7- نظارت بر حسن انجام وظائف کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در صورت لزوم و ارائه گزارش عملکرد کارکنان به ذیحساب دستگاه

8- انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق در چار چوب قوانین و مقررات مربوطه