اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان / مدیریت / معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی