اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان / مدیریت / مدیر کل / مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

شرح وظایف

1- برنامه ریزی به منظور تحقق اهداف و برنامه های وزارتخانه در حوزه های سه گانه کار تعاون کار و رفاه اجتماعی با توجه به شرایط جغرافیایی اقتصادی انسانی و بوم شناختی استان

2- اجرای برنامه های ابلاغی از ستاد وزارتخانه در زمینه گروههای تحقیقات تعلیمات حفاظتی فنی و بهداشت کار

3- بررسی و برنامه ریزی به منظور شناخت امکانات و ظرفیتهای استان در زمینه اشتغال در بخش غیر دولتی و تعاونی

4- برنامه ریزی جهت تحلیل مستمر وضعیت مولفه های اجتماعی و پیشگیری از آسیب ها و توان بخشی در استان

5- نظارت بر نحوه اجرای قوانین بیمه ای در استان ضمن هماهنگی و تعامل با دستگاههای متولی بیمه در استان

6- تعامل با نهادهای حمایتی سازمان های غیر دولتی و شرکای اجتماعی در ارستای اهداف وزارت متبوع

7- برنامه ریزی و نظارت بر مجموعه های ورزشی و تفریحی و فرهنگی کارگران

8- نظارت بر امور تهیه و تنظیم بودجه سالانه و نحوه هزینه آن

9- راهبری امور واحدهای شهرستانی و نظارت بر عملکرد آنها

10- هماهنگی و تعامل مستمر با دستگاهها و مسئولین استانی و تشکیل جلسات شورای هماهنگی تعاون کار استان با هدف سیاستگذاری یکسان و وحدت رویه و تبیین سیاست و اهداف وزارت متبوع و پیگیری اجای مصوبات شورای مذکور

11- انجام سایر ماموریت ها و امور محوله حسب دستور مقام مافوق در وزارت متبوع و ارائه گزارشات لازم .

12- شرکت در کمیسیون ها کارگروهها و شوراها بر حسب قوانین آیین نامه ها دستور العمل ها و ظائف محوله

13- تعامل با نهادهای حمایتی سازمانهای غیر دولتی و شرکای اجتماعی در راستای اهداف متبوع

14- برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه همکاری فی مابین تعاونیها و اتحادیه ها تعاونی با سایر بخشهای اقتصادی

15- اقامه دعوی و دفاع از حقوق و کیفری در مراجع قضایی

16- نظارت بر امور اشتغال اتباع خارجی

17- نظارت بر انجام امور مربوط به استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری تبصره های بوجه کل کشور مرتبط با اشتغال