شرح وظایف

1- تهیه متن دادخواست طرح دعوی حقوقی و کیفری و اعلام جرم و شکایت علیه متخلفین از قوانین و مقررات در چار چوب وظائف وزارت متبوع

2- حضور به موقع در محاکم قضایی انتظامی جلسات و کمیسیونها و در صورت لزوم تهیه و تنظیم لوایح مستند و مستدل جهت دفاع از منافع دستگاه وپیگیری دعاوی مربوط تا حصول نهایی

3- بررسی و اظهار نظر در پاسخ به استعلامات و پرونده های واصله از سوی مدیرکل و ادارات تابعه در زمینه مسائل حقوقی و ارائه نظریه مشورتی به آنها

4- تهیه گزارش از پرونده های حقوقی جهت ارائه به مقامات ذیربط و اداره کل حقوقی وزارت متبوع

5- بررسی و نظارت و اعلام نظر حقوق در مورد پیش نویس قرادادهای تنظیمی مناقصات و مزایده ها نظارت بر اسناد و مدارک مربوط به فروش اموال املاک و ابنیه و وسایل نقلیه در سطح اداره کل و ادارات تابعه به منظور تطبیق با قواین و مقررات را رعایت منافع و مصالح دستگاه متبوع

6- انجام امور مستند سازی املاک اداره کل و ادارات تابعه و پیگیری امور مربوطه از طریق مبادی ذیربط به منظور ساماندهی اموال غیر منقول و انعکاس آن به اداره کل حقوقی وزارت متبوع و ایجاد بانک اطلاعاتی املاک اعم مستند و غیر مستند

7- ارتباط مستمر با اداره کل حقوقی وزارت متبوع به منظور اجرای سیاستها برنامه ها و آئین نامه و دستور العملهای ابلاغی مکاتبات ارجاعی و همچین ارائه گزارشات ماهیانه شرکت در جلسات و همایشهای حقوقی و آموزشی

8- ارائه خدمات حقوقی به همکاران اداره کل متبوع در اجرای ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح و ائین نامه اجرایی آن

9- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

10- انعکاس موضوعات ابهامات مشکلات و سرفصلهای قابل پیگیری و پژوهشی به اداره کل حقوقی وزارت متبوع به منظور تعامل و مرتفع آنها بایگانی و نگهداری اسناد و پرونده های حقوق و قضایی برگ شمار مرتبط به صورت منظم و طبقه بندی شده در محل مناسب و دور از دسترس دیگران

11- انجام سایر امور محوله بر حسب دستور مافوق در چار چوب قوانین و مقررات مربوطه