شرح وظایف

1- نظارت بر طراحی و اجرای پروژه های اداره کل استان اعم از برآورد تهیه اسناد و مناقصات و نظارت بر عملیات اجرایی و تحویل پروژه توسط پیمانکاران

2- اقدام در جهت نیازسنجی و امکان سنجی های لازم جهت احداث و بهره برداری از اماکن ورزشی و تفریحی اداره کل استان و ارائه گزارش به مقام مافوق و واحدهای ستادی ذیربط در ستاد وزارتخانه

3- نظارت بر نحوه نگهداری تعمیر و تجهیزات اماکن ورزشی و رفاهی زیر مجموعه اداره کل استان و ارائه گزارشات لازم

4- نظارت و رسیدگی به اسناد مالی پروژه های عمرانی تخصیص اعتبارات و پرداخت ها به پیمانکاران جلوگیری از تضییع حقوق و منابع اداره کل استان با همکاری و هماهنگی واحدهای ستادی ذیربط وزارتخانه

5- بازدید از پروژه های عمرانی و تهیه گزارش فنی از چگونگی و روند اجرای پروژه ها در سطح استان و ارائه گزارشات لازم

6- نظارت بر امور مربوط به تعمیرات کلی و رفع نواقص ساختمانی تاسیساتی برق اسانسور و بالابر ساختماعی اداره کل

7- نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به تهیه مستندات فنی و طراحی نقشه های ارجایی قرادادهای اداره کل

8- انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه