شرح وظایف

1- دریافت نامه ها ،پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه با دفاتر مربوطه

2- تفکیک و توزیع نامه ها گزارش و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه با دفاتر مربوطه

3- تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با مقام مافوق و تعیین ساعات ملاقات بر آنها

4- تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه

5- تنظیم و مرتب نمودن سوابق نامه ها و پرونده های در دست اقدام مقام مافوق و واحد مربوطه

6- استفاده از نرم افزارهای پردازش متن دریافت و اراسل نامه های الکترونیک و دور نگار

7- آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون و جلسات جهت اطلاع و مطالعه مافوق

8- خلاصه نمودن گزارش های واصله و ارائه آن به مقام مافوق

9- ابلاغ دستورات صادره مافوق به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه مطابق با خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها

10- انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق در چار جوب قوانین و مقررات مربوطه