شرح وظایف

1- نظارت بر اجرای برنامه های ابلاغی از معاونت دیربط ستادی در جهت توسعه فعالیتهای کارآفرینی در استان

2- بررسی طرحهای توسعه کارآفرینی استانی و منطقه ای و ارائه گزارش به مقام مافوق و ستاد وزارتخانه

3- تدوین برنامه های آموزشی تخصصی مورد نیاز کارآفرینان استان باسای مزیتهای منطقه ای و فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت اجرای برنامه های مزبور با همکاری و هماهنگی واحدهای استان ذیربط

4- بررسی درخواست متقاضیان تاسیس مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی  و کانون کارآفرینی

5- ایجاد تمهیدات لازم در جهت تشویق و ترغیب سرمایه گذاران و کارآفرینان به سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذار کارآفرینی استان در چارچوب قوانین و مقررات

6- همکاری در برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر استانی با هماهنگی مدیر کل استان

7- شرکت در جلسات شوراها و کمیسیونهای تخصصی در استان و ارائه گزارش لازم

8- تقسیم کار و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمائی های لازم

9- انجام سایر وظائف محوله از طرف مقام مافوق در چار چوب قوانین و مقررات