شرح وظایف

1- هماهنگی با دستگاههای مرتبط  به منظور تشویق جذب و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان

2- هماهنگی با ستاد وزارتخانه در اجرای مصوبات و ائین نامه های اجرایی معاونت ذیربط

3- ساماندهی و نظارت و رسیدگی به امور دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی داخلی و خارجی

4- نظارت بر اجرای برنامه های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه و اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال و کارگروه تخصصی اشتغال استان

5- برنامه ریزی در جهت ایجاد و ساماندهی کانونهای کارآفرینی استان متناسب با نیازها و مزیت های مالی

6- برنامه ریزی به منظور ایجاد و نظارت و هدایت مراکز مشاوره کارآفرینی در استان

7- نظارت بر امور مربوط به اشتغال اتباع خارجی بر اساس مقررات و دستور العملهای مربوطه

8- نظارت بر اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در استان

9- برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد کارگروه تخصصی اشتغال استان

10- شرکت در جلسات شوراها و کارگروههای مرتبط با اشتغال و کارآفرینی

11- انجام سایرامور محوله از سوی مقام مافوق در جارچوب قوانین و مقررات مربوطه