شرح وظایف

1- برنامه ریزی و نظارت به منظور اجرای مقررات و ائین نامه های مربوط به توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در استان

2-  شناسایی وضعیت بازار کار استان بررسی موانع اشتغال در استان و ارائه راهکار در جهت کاهش نرخ بیکاری و توسعه اشتغال استان

3- نظارت بر ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعات مشاغل و فرصتهای شغلی نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد کاریابیهای غیر دولتی به منظور راهنماییو بهینه سازی فعالیت آنها در جهت ارائه خدمات به کارجویان و کارفرمایان

4- برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات به کارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد و توسعه کاریابیهای غیر دولتی و هماهنگی با بنگاههای اقتصادی و نظارت بر روند بازدید از مراکز کاریابی غیر دولتی داخلی و خارجیو ارائه گزارش به مقام مافوق

5- هماهنگی وبرنامه ریزی به منظور اجرایی نمودن برنامه های ابلاغی ستاد وزارتخانه در خصوصحفظ و تثبیت فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال به ویژه در مورد روستائیان"دانش آموختگان و زنان در قالب دستورالعملها و ائین نامه ها

6- بررسی درخواستها ی مربوط به بکارگیری نیروهای کار خارجی در سطح استان به منظور استفاده از خدمات متخصصان جهت  معرفی به هیات فنی اشتغال

7- تهیه تمهیدات لازم به منظور تشکیل جلسات هیات فنی اشتغال استانو هیات استانی موضوع ماده (9)دستورالعمل اجرایی کاریابیهای غیر دولتی و پیگیری موارد مربوطه