شرح وظایف

- برنامه ریزی بمنظور ترویج فرهنگ کارآفرینی و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در بنگاههای اقتصادی و جامعه هدف

2- نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای طرحها و برنامه های مرتبط با اشاعه فرهنگ اسلامی کار تعاون و اخلاق حرفه ای در کارگاههای تولیدی و خدماتی بر اساس وظائف و برنامه های وزارتخانه

3- تعامل و همکاری با سایر دستگاههای استانی با هدف ایجاد زمینه های مناسب به منظور اجری طرحهای اوقات فراغت جامعه هدف با رویکرد فرهنگی

4- برنامه ریزی به منظور برگزاری مراسم و اجرای جشنواره های فرهنگی و مذهبی در جامعه هدف با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط استانی

5- نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دستور العمل های و آئین نامه ها مرتبط با مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران و ارائه راهکارهای مناسب

6- نظارت بر اجرای ورزش های همگانی و برگزاری مساقات و رویدادهای ورزشی جامعه هدف در استان

7- نظارت بر نحوه ارائه خدمات مراکز ورزشی و تفریحی و چگونگی نحوه استفاده بهینه کارگران و ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق  و ارزیابی واحدهای زیر مجموعه  استان در حوزه فعالیت های ورزش کارگری

8- نظارت بر حسن انجام کارکنان تحت سرپرستی و راهنمائی آنان

9- انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه