شرح وظایف

1- نظارت بر اجرای قوانین و ائین نامه ها و دستور رالعمل ها ی حمایت مرتبط با امور رفاهی و اجتماعی کارگران و بنگاههای اقتصادی مشمول ذدر استان با هماهنگی واحدهای ستادی زیربط وزارتخانه

2- برنامه ریزی و نظارت به منظور انتخاب الگوهای برتر استان

3- نظارت بر تهیه تنظیم و اجرای طرحها و برنامه های مرتبط با اشاعه فرهنگ اسالمی کار تعاون  و اخلاق حرفه ای در کارگاههای تولیدی و خدماتی بر اساس وظائف و برنامه های وزارتخانه

4- برنامه ریزی استانب به منظور اجرای سیاستها و خط مشی های مربوط به تمامی سطوح پیشگیی از آسیب های اجتماعی توانبخشی حمایتی و توانمندسازی جسب قوانین و برنامه های ابلاغی از ستاد

5- مدیریت و نظارت در زمینه همکاری درون بخشی و بین بخشی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی حمایتی و توانمندسازی ویژه جامعه کار و تولیدی

6- تعامل با دستگاههای ذیربط استانی به ویژه اعضای شورای هماهنگی در حوزه اجتماعی از قبیل مسکن سهام پیشگیری از آسیب های اجتماعی و نهادهای متولی بیمه اجتماعی و درمانی سطح استان

7- نظارت بر تحقق قوانین ائین نامه ها و دستور العمل های خصوصی سازی واحدهای اقتصادی

8- سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای ارتقا خدمات مشاوره ای و روانشناختی جامعه کار و تولید

9- نظارت بر حسن انجام وظائف کارکنان تحت سرپرستی و راهنمائی آنان

10- نظارت بر واگذاری سهام در جامعه کارگری

11- انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق در چارچوب قوانین و مقررات  مربوطه