شرح وظایف

1- نظارت بر کارگاهها و بنگاههای اقتصادی به منظور اجرای قوانین و مقررات رفاهی و حمایتی از کارگران اعم از ایجاد تاسیسات و ارائه خدمات رفاهی و مسکن کارگری

2- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با امور فاهی و اجتماعی کارگران در استان با هماهنگی واحدهای ستادی ذیربط در وزارتخانه

3- برنامه ریزی و نظارت به منظور انتخاب الگوهای برتر استان

4- مشارکت فعال با دستگاههای و سازمانهای مربوطه در استان به منظور ارائه خدمات حمایتی و ارائه تسهیلات به منتخبان الگوهای برتر استانی

5- نظارت بر واگذاری سهام در جامعه هدف با توجه به دستور العمل ها ی ابلاغی از ستاد وزارتخانه

6- نظارت و هماهنگی برای برگزاری جلسات توجیهیه در شرکتهای تخصیص یافته برای واگذاری سهام به جامعه هدف

7- تعامل و مشارکت فعال با دستگاههای تخصصی ذیربط در اجرای برنامهی مشترک ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان

8- نظارت بر اجرای برنامه های اطلاع رسانی و آگاه سازی بویژه جامعه کار و تولید در جهت ارتقای سطح آگاهی و مهارتهای اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

9- نظارت بر عملکرد کارشناسان حوزه اجتماعی در واحدهای شهرستانی

10- نظارت بر حسن انجام وظائف کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان

11- انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق در چارچوب قوانین و مقررات  مربوطه