شرح وظایف

1- برنامه ریزی به منظور اجرای سیاستها و خط مشیهای مربوط به سطوح 2 و 3 از آسیبهای اجتماعی"توانبخشی حمایتی و توانمند سازی حسب قوانین و برنامه های ابلاغی از ستاد

2- تحلیل وضعیت موئلفه های اجتماعی در حوزه اسیبهای اجتماعی "توانبخشی "حمایتی و توانمند سازی

3- برنامه ریزی جهت تعامل با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) وسازمانهای غیر دولتی فعال در حوزه اسیبهای اجتماعی"توانبخشی و توانمند سازی

4- نظارت بر فعالیتها و همکاریهای درون بخشی و بین بخشی در حوزه های آسیبهای اجتماعی"توانبخشی حمایتی و توانمند سازی

5- تعامل با سازمانها و شوراهای مرتبط با امور رفاه اجتماعی و شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه

6- برنامه ریزی به منظور ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای متولی بیمه اجتماعیو درمان در سطح استان

7- نظارت و ارزیابی شاخصهای پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان

8- تدوین و جمع بندی نظرات و پیشنهادات ارسالی از سوی ذینفعان  و متخصصان حوزه بیمه ای وارائه گزارشات لازم